eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1930

NGC 1930
Objekt NGC 1930 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1930 - galaxie v súhvezdí Maliar
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.2'
veľkosť: V=12.4m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h25m56.6s; Dec= -46°43'42"
RedShift (z): 0.014473
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1930: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1930 : PGC 17276, ESO 253-4

Blízke objekty: NGC 1928, NGC 1929, NGC 1931, NGC 1932

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.