eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1928

NGC 1928
Objekt NGC 1928 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1928 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.50'
veľkosť: V=11.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h20m56.6s; Dec= -69°28'41"
Iné mená objektu NGC 1928 : ESO 56-SC106, in LMC

Blízke objekty: NGC 1926, NGC 1927, NGC 1929, NGC 1930

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.