eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1927

NGC 1927
Objekt NGC 1927 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1927 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Orión
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h28m42.9s; Dec= -8°22'38"

Blízke objekty: NGC 1925, NGC 1926, NGC 1928, NGC 1929

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.