eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1925

NGC 1925
Objekt NGC 1925 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1925 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 11.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h21m30s; Dec= -65°48'48"
Iné mená objektu NGC 1925 : ESO 85-SC76, in LMC

Blízke objekty: NGC 1923, NGC 1924, NGC 1926, NGC 1927

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.