eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1926

NGC 1926
Objekt NGC 1926 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1926 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.70'
veľkosť: V=11.8m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h20m34.2s; Dec= -69°31'27"
Iné mená objektu NGC 1926 : ESO 56-SC105, in LMC

Blízke objekty: NGC 1924, NGC 1925, NGC 1927, NGC 1928

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.