eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1938

NGC 1938
objekt NGC 1938 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1938 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.8m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t21m24.8s; Dec= -69°56'22"
Andre objektnavn NGC 1938 : ESO 56-SC108, in LMC

Naboobjekter: NGC 1936, NGC 1937, NGC 1939, NGC 1940

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.