eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1973

NGC 1973
Objekt NGC 1973 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1973 - hmlovina v súhvezdí Orión
Typ: EN -
Uhlové rozmery: 5.00'x5.0'
veľkosť: B=7.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h35m4.8s; Dec= -4°43'55"
Iné mená objektu NGC 1973 : CED 55B, part of N 1977

Blízke objekty: NGC 1971, NGC 1972, NGC 1974, NGC 1975

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.