eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1984

NGC 1984
Objekt NGC 1984 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1984 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL+EN -
veľkosť: V=10.0m; B=10.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h27m41s; Dec= -69°8'4"
Iné mená objektu NGC 1984 : ESO 56-SC132, in LMC

Blízke objekty: NGC 1982, NGC 1983, NGC 1985, NGC 1986

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.