eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1985

NGC 1985
Objekt NGC 1985 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1985 - hmlovina v súhvezdí Povozník
Typ: RN -
Uhlové rozmery: 0.68'
veľkosť: B=12.7m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h37m47.8s; Dec= 31°59'20"
Iné mená objektu NGC 1985 : PK 176+0.1, CS=13.6, not a PN

Blízke objekty: NGC 1983, NGC 1984, NGC 1986, NGC 1987

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.