eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2014

NGC 2014
Objekt NGC 2014 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2014 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL+EN -
Uhlové rozmery: 1.80'
veľkosť: V=9.0m; B=9.2m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h32m19.9s; Dec= -67°41'24"
Iné mená objektu NGC 2014 : ESO 56-SC146, in LMC

Blízke objekty: NGC 2012, NGC 2013, NGC 2015, NGC 2016

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.