eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2014

NGC 2014
objekt NGC 2014 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2014 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL+EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.80'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=9.0m; B=9.2m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t32m19.9s; Dec= -67°41'24"
Andre objektnavn NGC 2014 : ESO 56-SC146, in LMC

Naboobjekter: NGC 2012, NGC 2013, NGC 2015, NGC 2016

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.