eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2063

NGC 2063
Objekt NGC 2063 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2063 - skupina hviezd v súhvezdí Orión
Typ: *Grp -
Uhlové rozmery: 9.00'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h32m30s; Dec= 8°50'0"

Blízke objekty: NGC 2061, NGC 2062, NGC 2064, NGC 2065

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.