eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2062

NGC 2062
Objekt NGC 2062 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2062 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.90'
veľkosť: V=12.7m; B=13.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h40m2.8s; Dec= -66°52'33"
Iné mená objektu NGC 2062 : ESO 86-SC20, in LMC

Blízke objekty: NGC 2060, NGC 2061, NGC 2063, NGC 2064

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.