eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2064

NGC 2064
Objekt NGC 2064 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2064 - hmlovina v súhvezdí Orión
Typ: RN -
Uhlové rozmery: 1.00'x1.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h46m18.4s; Dec= 0°0'21"
Iné mená objektu NGC 2064 : LBN 1627, part of M 78

Blízke objekty: NGC 2062, NGC 2063, NGC 2065, NGC 2066

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.