eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2066

NGC 2066
Objekt NGC 2066 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2066 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.70'
veľkosť: V=13.1m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h37m43.2s; Dec= -70°10'0"
Iné mená objektu NGC 2066 : ESO 57-SC3

Blízke objekty: NGC 2064, NGC 2065, NGC 2067, NGC 2068

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.