eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2067

NGC 2067
Objekt NGC 2067 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2067 - hmlovina v súhvezdí Orión
Typ: RN -
Uhlové rozmery: 8.00'x3.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h46m32s; Dec= 0°7'54"
Iné mená objektu NGC 2067 : DG 79, part of M 78

Blízke objekty: NGC 2065, NGC 2066, NGC 2068, NGC 2069

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.