eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2067

NGC 2067
对象 NGC 2067 正好位于图片的中心.

NGC 2067 - 星云 在星座 獵戶座
类型: RN -
角度尺寸: 8.00'x3.0'
这个时代的坐标 J2000: Ra= 5h46m32s; Dec= 0°7'54"
其他对象名称 NGC 2067 : DG 79, part of M 78

邻居的对象: NGC 2065, NGC 2066, NGC 2068, NGC 2069

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。