eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2069

NGC 2069
对象 NGC 2069 正好位于图片的中心.

NGC 2069 - 星云 在星座 劍魚座
类型: EN -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 5h38m40s; Dec= -69°0'18"
其他对象名称 NGC 2069 : ESO 57-EN7, part of N 2070

邻居的对象: NGC 2067, NGC 2068, NGC 2070, NGC 2071

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。