eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2071

NGC 2071
Objekt NGC 2071 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2071 - hmlovina v súhvezdí Orión
Typ: RN -
Uhlové rozmery: 7.00'x5.0'
veľkosť: B=8.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h47m7.2s; Dec= 0°17'39"
Iné mená objektu NGC 2071 : LBN 938

Blízke objekty: NGC 2069, NGC 2070, NGC 2072, NGC 2073

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.