eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2072

NGC 2072
Objekt NGC 2072 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2072 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.30'
veľkosť: V=13.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h38m24.5s; Dec= -70°14'3"
Iné mená objektu NGC 2072 : ESO 57-SC4

Blízke objekty: NGC 2070, NGC 2071, NGC 2073, NGC 2074

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.