eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2076

NGC 2076
Objekt NGC 2076 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2076 - galaxie v súhvezdí Zajac
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.20'x1.3'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h46m47.4s; Dec= -16°46'58"
RedShift (z): 0.007145
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2076: na základe množstva červeného posunu (z) - 30.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2076 : PGC 17804, MCG -3-15-12, IRAS 05445-1648

Blízke objekty: NGC 2074, NGC 2075, NGC 2077, NGC 2078

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.