eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2078

NGC 2078
Objekt NGC 2078 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2078 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h39m39.3s; Dec= -69°44'38"
Iné mená objektu NGC 2078 : ESO 57-EN10, in N 2079 group

Blízke objekty: NGC 2076, NGC 2077, NGC 2079, NGC 2080

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.