eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2078

NGC 2078
对象 NGC 2078 正好位于图片的中心.

NGC 2078 - 星云 在星座 劍魚座
类型: EN -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 5h39m39.3s; Dec= -69°44'38"
其他对象名称 NGC 2078 : ESO 57-EN10, in N 2079 group

邻居的对象: NGC 2076, NGC 2077, NGC 2079, NGC 2080

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。