eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2085

NGC 2085
Objekt NGC 2085 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2085 - hmlovina v súhvezdí Mečiar
Typ: EN -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h40m9s; Dec= -69°40'24"
Iné mená objektu NGC 2085 : ESO 57-EN16

Blízke objekty: NGC 2083, NGC 2084, NGC 2086, NGC 2087

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.