eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2087

NGC 2087
Objekt NGC 2087 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2087 - galaxie v súhvezdí Maliar
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.80'x0.6'
veľkosť: V=13.6m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h44m16.1s; Dec= -55°31'59"
RedShift (z): 0.014910
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2087: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2087 : PGC 17684, ESO 159-26, IRAS 05433-5533

Blízke objekty: NGC 2085, NGC 2086, NGC 2088, NGC 2089

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.