eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2120

NGC 2120
Objekt NGC 2120 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2120 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 2.00'
veľkosť: V=12.7m; B=13.3m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h50m34.8s; Dec= -63°40'30"
Iné mená objektu NGC 2120 : ESO 86-SC34, in LMC

Blízke objekty: NGC 2118, NGC 2119, NGC 2121, NGC 2122

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.