eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2118

NGC 2118
Objekt NGC 2118 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2118 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.30'
veľkosť: V=12.0m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h47m39.6s; Dec= -69°7'55"
Iné mená objektu NGC 2118 : ESO 57-SC39, in LMC

Blízke objekty: NGC 2116, NGC 2117, NGC 2119, NGC 2120

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.