eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2119

NGC 2119
Objekt NGC 2119 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2119 - galaxie v súhvezdí Orión
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.0'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h57m26.9s; Dec= 11°56'56"
RedShift (z): 0.011958
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2119: na základe množstva červeného posunu (z) - 50.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2119 : PGC 18136, UGC 3380

Blízke objekty: NGC 2117, NGC 2118, NGC 2120, NGC 2121

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.