eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2185

NGC 2185
对象 NGC 2185 正好位于图片的中心.

NGC 2185 - 星云 在星座 麒麟座
类型: RN -
角度尺寸: 1.00'x1.0'
这个时代的坐标 J2000: Ra= 6h11m0.4s; Dec= -6°13'36"
其他对象名称 NGC 2185 : LBN 997, part of N 2185

邻居的对象: NGC 2183, NGC 2184, NGC 2186, NGC 2187A

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。