eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2185

NGC 2185
Objekt NGC 2185 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2185 - hmlovina v súhvezdí Jednorožec
Typ: RN -
Uhlové rozmery: 1.00'x1.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h11m0.4s; Dec= -6°13'36"
Iné mená objektu NGC 2185 : LBN 997, part of N 2185

Blízke objekty: NGC 2183, NGC 2184, NGC 2186, NGC 2187A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.