eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2186

NGC 2186
Objekt NGC 2186 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2186 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Orión
Typ: II2p -
Uhlové rozmery: 5.00'
veľkosť: V=8.7m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h12m7.1s; Dec= 5°27'31"
Iné mená objektu NGC 2186 : OCL 498

Blízke objekty: NGC 2184, NGC 2185, NGC 2187A, NGC 2187

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.