eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2187

NGC 2187
Objekt NGC 2187 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2187 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.9'
veľkosť: V=12.2m; B=13.1m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h3m52.4s; Dec= -69°34'40"
RedShift (z): 0.015074
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2187: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2187 : PGC 18354, ESO 57-68, AM 0604-693, IRAS 06041-6934

Blízke objekty: NGC 2186, NGC 2187A, NGC 2188, NGC 2189

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.