eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2189

NGC 2189
Objekt NGC 2189 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2189 - na súradniciach označených Henry Dreyerom sa objekt nenašiel;
v súhvezdí Orión
Typ: NF -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h12m17s; Dec= 1°3'42"
Iné mená objektu NGC 2189 : 2 cluster? (pos of 2nd ref *)

Blízke objekty: NGC 2187, NGC 2188, NGC 2190, NGC 2191

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.