eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2189

NGC 2189
对象 NGC 2189 正好位于图片的中心.

NGC 2189 - 该对象没有从Henry Dreyer指出的坐标中再次检索;
在星座 獵戶座
类型: NF -
这个时代的坐标 J2000: Ra= 6h12m17s; Dec= 1°3'42"
其他对象名称 NGC 2189 : 2 cluster? (pos of 2nd ref *)

邻居的对象: NGC 2187, NGC 2188, NGC 2190, NGC 2191

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。