eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2190

NGC 2190
Objekt NGC 2190 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2190 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Stolový vrch
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 2.00'
veľkosť: V=12.9m; B=13.6m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h1m4.1s; Dec= -74°43'32"
Iné mená objektu NGC 2190 : ESO 33-SC36

Blízke objekty: NGC 2188, NGC 2189, NGC 2191, NGC 2192

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.