eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2192

NGC 2192
Objekt NGC 2192 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2192 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Povozník
Typ: III1p -
Uhlové rozmery: 5.00'
veľkosť: V=10.9m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h15m17.4s; Dec= 39°51'19"
Iné mená objektu NGC 2192 : OCL 437

Blízke objekty: NGC 2190, NGC 2191, NGC 2193, NGC 2194

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.