eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2194

NGC 2194
Objekt NGC 2194 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2194 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Orión
Typ: III1r -
Uhlové rozmery: 9.00'
veľkosť: V=8.5m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h13m45.9s; Dec= 12°48'24"
Iné mená objektu NGC 2194 : OCL 495

Blízke objekty: NGC 2192, NGC 2193, NGC 2195, NGC 2196

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.