eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2193

NGC 2193
Objekt NGC 2193 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2193 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 1.90'
veľkosť: V=13.4m; B=14.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h6m17.9s; Dec= -65°5'57"
Iné mená objektu NGC 2193 : ESO 86-SC57, in LMC

Blízke objekty: NGC 2191, NGC 2192, NGC 2194, NGC 2195

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.