eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2230

NGC 2230
Objekt NGC 2230 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2230 - galaxie v súhvezdí Mečiar
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.9'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h21m27.9s; Dec= -64°59'34"
RedShift (z): 0.026932
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2230: na základe množstva červeného posunu (z) - 113.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2230 : PGC 18873, ESO 87-9, AM 0621-645, DRCG 50-42

Blízke objekty: NGC 2228, NGC 2229, NGC 2231, NGC 2232

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.