eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2274

NGC 2274
Objekt NGC 2274 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2274 - galaxie v súhvezdí Blíženci
Typ: E1 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x1.1'
veľkosť: V=12.1m; B=13.1m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 6h47m17.4s; Dec= 33°34'3"
RedShift (z): 0.016920
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2274: na základe množstva červeného posunu (z) - 71.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2274 : PGC 19603, UGC 3541, MCG 6-15-8, CGCG 175-15, KCPG 118A

Blízke objekty: NGC 2273, NGC 2273B, NGC 2275, NGC 2276

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.