eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2335

NGC 2335
Objekt NGC 2335 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2335 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Jednorožec
Typ: III3m -
Uhlové rozmery: 7.00'
veľkosť: V=7.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h6m49.4s; Dec= -10°1'43"
Iné mená objektu NGC 2335 : OCL 562

Blízke objekty: NGC 2333, NGC 2334, NGC 2336, NGC 2336A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.