eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2334

NGC 2334
Objekt NGC 2334 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2334 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.90'x0.7'
veľkosť: V=13.7m; B=14.7m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h11m33.6s; Dec= 50°14'56"
RedShift (z): 0.020354
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2334: na základe množstva červeného posunu (z) - 86.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2334 : PGC 20357, IC 465, MCG 8-13-98, CGCG 234-95, NPM1G +50.0078

Blízke objekty: NGC 2332, NGC 2333, NGC 2335, NGC 2336

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.