eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2332

NGC 2332
Objekt NGC 2332 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2332 - galaxie v súhvezdí Rys
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x1.0'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h9m33.8s; Dec= 50°10'55"
RedShift (z): 0.019467
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 2332: na základe množstva červeného posunu (z) - 82.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 2332 : PGC 20276, UGC 3699, MCG 8-13-79, CGCG 234-75

Blízke objekty: NGC 2330, NGC 2331, NGC 2333, NGC 2334

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.