eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2359

NGC 2359
Objekt NGC 2359 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2359 - hmlovina v súhvezdí Veľký pes
Typ: EN -
Uhlové rozmery: 9.00'x6.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h18m30s; Dec= -13°13'30"
Iné mená objektu NGC 2359 : LBN 1041

Blízke objekty: NGC 2357, NGC 2358, NGC 2360, NGC 2361

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.