eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2359

NGC 2359
objekt NGC 2359 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 2359 - tåke i stjernebildet Canis Majoris
Typen: EN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 9.00'x6.0'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 7t18m30s; Dec= -13°13'30"
Andre objektnavn NGC 2359 : LBN 1041

Naboobjekter: NGC 2357, NGC 2358, NGC 2360, NGC 2361

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.