eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2371

NGC 2371
Objekt NGC 2371 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2371 - planétovej hmloviny v súhvezdí Blíženci
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 1.03'
veľkosť: V=11.2m; B=13.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h25m33.9s; Dec= 29°29'18"
Iné mená objektu NGC 2371 : NGC 2372, PK 189+19.1, CS=15.5, part of one PN

Blízke objekty: NGC 2369A, NGC 2370, NGC 2372, NGC 2373

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.