eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2372

NGC 2372
Objekt NGC 2372 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2372 - planétovej hmloviny v súhvezdí Blíženci
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 1.03'
veľkosť: V=11.2m; B=13.0m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h25m33.9s; Dec= 29°29'18"
Iné mená objektu NGC 2372 : NGC 2371, PK 189+19.1, CS=15.5, part of one PN

Blízke objekty: NGC 2370, NGC 2371, NGC 2373, NGC 2374

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.