eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2392

NGC 2392
Objekt NGC 2392 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2392 - planétovej hmloviny v súhvezdí Blíženci
Typ: PN -
Uhlové rozmery: 0.90'
veľkosť: V=9.1m; B=9.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h29m10.8s; Dec= 20°54'45"
Iné mená objektu NGC 2392 : PK 197+17.1, CS=10.5, Eskimo nebula

Blízke objekty: NGC 2390, NGC 2391, NGC 2393, NGC 2394

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.