eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2390

NGC 2390
Objekt NGC 2390 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2390 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Blíženci
Typ: * -
veľkosť: B=13.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h29m4.2s; Dec= 33°50'13"

Blízke objekty: NGC 2388, NGC 2389, NGC 2391, NGC 2392

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.