eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 2399

NGC 2399
Objekt NGC 2399 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 2399 - tri hviezdičky v súhvezdí Malý pes
Typ: *3 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 7h29m49.9s; Dec= -0°12'49"

Blízke objekty: NGC 2398-2, NGC 2398-1, NGC 2400, NGC 2401

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.